بيرم

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۲۵۵۲۲۳۷ ۵۲۵۵۳۱۴۵  
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره رستم اكبرنژاد  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: beyram-at-abfa-fars.ir