جويم

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۲۵۷۲۲۳۶ ۵۲۵۷۲۲۳۴  
۵۲۵۷۳۶۳۰    
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره بهروز جواني ۰۹۱۷۹۷۹۴۹۳۷

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
 

پست الكترونيك: jooyom-at-abfa-fars.ir