دهرم

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۳۸۷۵۲۴۱۶ ۳۸۷۵۳۰۴۳ ۳۸۸۵۲۵۵۶
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره ناصر فرجی ۰۹۱۷۳۲۳۸۴۰۵
مسئول مشتركين    
مسئول بهره برداري    

 

آدرس :

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: farshband@abfa-fars.ir