رونيز عليا

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۳۲۸۰۲۰۰ ۵۳۲۸۰۰۶۰  
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره علیرضا مومنی راد  
مسئول مشتركين حميد خيراتي فرد  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: rovniz-at-abfa-fars.ir