سورمق

 

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۷۱ ۴۴۳۷۳۹۳۹ ۴۴۳۷۴۶۵۶  
۴۴۳۷۴۶۵۰    
۴۴۳۷۳۸۳۹    
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره سعید آزادی  
مسئول مشتركين هومان عباس پور ۰۹۳۷۶۹۲۷۸۹۷

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : sourmagh-at-abfa-fars.ir