صغاد

 

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۴۴۳۹۳۰۴۷ ۴۴۳۹۲۹۰۰  
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره سیامک رحمانی  
مسئول مشتركين سيد كريم خادمي  
مسئول بهره برداري محمد تقي نقيبي  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
   پست الكترونيك : soghad-at-abfa-fars.ir