فراشبند

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۳۸۷۵۲۴۱۶ ۳۸۷۵۳۰۴۳ ۳۸۸۵۲۵۵۶
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره سمسام رحمانی  
مسئول مشتركين عنايت الله بحراني فرد  
مسئول بهره برداري جمشيدي  

 

آدرس : انتهاي خيابان ساحلي

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: farshband@abfa-fars.ir