قطب آباد

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۴۴۸۳۲۰۸ ۵۴۴۸۳۱۵۲  
۵۴۴۸۴۲۳۵    
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره ابوالفضل ماهر ۰۹۱۷۱۹۱۱۳۷۰
مسئول مشتركين آقاي پارپايي  
مسئول بهره برداري سيد احمد شهيم  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: ghotbabad-at-abfa-fars.ir