قطرویه

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱

۵۴۴۸۳۲۰۸ ۵۲۴۸۳۱۵۲  
۵۴۴۸۳۲۰۸    
     
     

 

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره مجید اکبرپور  
مسئول مشترکین    
مسئول بهره برداری    

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: ghatrouyeh-at-abfa-fars.ir