لار

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۲۲۴۱۱۹۴ ۵۲۲۴۸۱۶۹ ۵۲۲۲۶۶۰۰
۵۲۲۴۱۱۹۵    
۵۲۲۵۰۸۰۸    
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره سيد عبدالمهدي ميرپور ۰۹۱۷۷۸۱۱۰۱۴
     
   

 

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: lar-at-abfa-fars.ir

مشاهده وضع هواي لار