لار

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۲۲۴۱۱۹۴ ۵۲۲۴۸۱۶۹ ۵۲۲۲۶۶۰۰
۵۲۲۴۱۱۹۵    
۵۲۲۵۰۸۰۸    
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره سيد عبدالمهدي ميرپور  
مسئول مشتركين محمدحسن حقاني پور ۰۹۱۷۱۸۱۱۶۷۸
مسئول بهره برداری محمد سعید کلانتری

۰۹۱۷۸۳۶۵۰۶۶

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: lar-at-abfa-fars.ir

مشاهده وضع هواي لار