لامرد

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۲۷۲۲۶۱۳ ۵۲۷۲۲۷۸۲  
۵۲۷۲۲۳۴۶    
۵۲۷۲۲۴۳۶    
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره یعقوب غفاری  
مسئول مشتركين مهدي پارسازادگان  
مسئول بهره برداري محمدرضا غفاري  

 

آدرس : قطب اداري خيابان دانشگاه آزاد اسلامي

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: lamerd-at-abfa-fars.ir

مشاهده وضع هواي لامرد