لپويي

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۳۲۶۷۳۷۱۰    
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره آرش عسکری  
مسئول مشتركين محمدحسين هادي  
مسئول بهره برداري    

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: lapooie-at-abfa-fars.ir