مشكان

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۳۸۶۴۵۶۰ ۵۳۸۶۴۲۱۰  
۵۳۸۶۳۲۲۸    
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره سید مهدی طغرائی  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: moshkan-at-abfa-fars.ir