نورآباد

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۴۲۵۲۵۳۱۰ ۴۲۵۲۲۹۱۰  
۴۲۵۲۲۹۱۱    
۴۲۵۲۷۶۱۴    
۴۲۵۲۵۳۱۱    

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره شاهرخ عباسي ۰۹۱۰۷۱۱۲۶۲۲
مسئول مشتركين علی محمدی  
مسئول بهره برداري نصیب اله رحمانی ۹۱۷۳۲۳۴۹۳۳

 

آدرس :‌ خيابان شهيد باهنر

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : noorabad@abfa-fars.ir