ني ريز

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۳۸۳۰۱۵۱ ۵۳۸۳۰۱۵۳ ۵۳۸۳۰۱۵۰
۵۳۸۳۰۱۵۲    
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره ابوذر قزل بیگلو
۰۹۱۷۶۳۲۲۲۰۵
مسئول خدمات مشتركين حبيب حق شناس  
     

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: neyriz-at-abfa-fars.ir

مشاهده وضع هواي ني ريز