وراوی

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۲۸۴۲۸۵۰    
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره علی رضا مومنی راد ۹۱۷۱۳۳۸۸۴۸

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: varavi-at-abfa-fars.ir