کارزین

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۴۵۵۲۷۷۰ ۴۲۸۲۴۴۶ ۵۴۵۵۲۷۷۰
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
سرپرست اداره حمید رضا قاسمی ۰۹۳۸۶۹۱۹۳۷۶
مسئول مشتركين جمشيد رستمي نژاد  
مسئول بهره برداري    

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: karzin-at-abfa-fars.ir